‘‘පමාදං භයතො දිස්‌වා, අප්‌පමාදඤ්‌ච ඛෙමතො;
භාවෙථට්‌ඨඞ්‌ගිකං මග්‌ගං, එසා බුද්‌ධානුසාසනී.”

“ප්‍රමාදය භය වශයෙන් දැක, අප්‍රමාදය නිර්භය වශයෙන් දැක, ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වඩන්න. මෙය බුද්ධානුශාසනාවයි.”

Monthly Programs and Programme Calendar 

Monthly Sil Program Details:

A full day Sil program is being held every 1st Sunday from 6.30 am to 4.00 pm of each month. Please check monthly flyer for details.

The program includes observance of the eight precepts, dhamma sermons, meditation, dhamma discussions, buddha vandana and various meritorious activities through out the day.

Monthly Flier  
Monthly Children’s Program Details:

Children program is being held every 2nd Saturday from 5.00 pm to 7.00 pm of each month.

Venue: 70 Peel Road, Baulkham Hills Children’s program is for children between 6 years to 14 years.

The program includes dhamma sermons, meditation, dhamma discussions and Buddha wandanawa. If we are to give this invaluable gift to our children, it is paramount that they become well conversant with the dhamma and incorporate the Buddha’s teachings to their daily lives.

Monthly Flier
Monthly Youth Program Details:

Youth program is held every 2nd Sunday from 4pm – 6pm of each month. Please check monthly flyer for details.

The program includes dhamma sermons, meditation, and dhamma discussions to youth .

Monthly Flier
Mothnly Dhamma Sermon Program Detials:

Dhamma Sutta teaching programs is being held every 3rd Saturday from 6.00 pm to 8.00 pm of the month. The program includes Sutta teaching, meditation, and dhamma discussions.

This gives you the opportunity to enlighten your mind with pure dhamma.

Monthly Flier

පොහොය දින දර්ශනය  

 

UPCOMING EVENTS 

 

Mahamevnawa Meditation Centre Sydney has a Dhamma Library 

Dhamma Resources links 


mahamegha-tag
shraddha-tv-tag
sinhala-dhamma
english-dhamma-tag